Javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik

KLASA: 022-05/18-01/7
URBROJ: 2186/05-03-18-2
U Turčinu, 25. travnja 2018.

Na temelju odredbi članka 42. Statuta Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 2/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 11/2017) i članka 5. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 37/2010 i „Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 8/2011), općinski načelnik raspisuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
u vlasništvu Općine Gornji Kneginec

Daje se u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Gornji Kneginec za postavljanje reklamnih panoa i to:

1. Poduzetnička zona Kneginec – uz spojnu cestu na autocestu Zagreb-Goričan, čvor Varaždin, k.č.br. 362/134, 362/135 k.o. Kneginec, dvostrani pano (2 komada), dimenzije do 12 m2,
2. Poduzetnička zona Kneginec – uz spojnu cestu na autocestu Zagreb-Goričan, čvor Varaždin, k.č.br. 391/15 k.o. Kneginec, dvostrani pano (2 komada), dimenzije do 12 m2,
3. Poduzetnička zona Kneginec – uz spojnu cestu na autocestu Zagreb-Goričan, čvor Varaždin, k.č.br. 394/1 k.o. Kneginec, dvostrani pano (2 komada), dimenzije do 12 m2,
4. Poduzetnička zona Kneginec – uz spojnu cestu na autocestu Zagreb-Goričan, čvor Varaždin, k.č.br. 395/2 k.o. Kneginec, dvostrani pano (2 komada), dimenzije do 12 m2.

Sve nekretnine čine jedan predmet zakupa.
Početna cijena zakupnine iznosi 3.700,00 kuna godišnje po reklamnom panou.
Zemljište se daje u zakup na rok od 10 godina, počevši od 13. kolovoza 2018. godine.

Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje za postavljene reklamne površine snositi troškove potrebnih priključaka, električne energije i slično.

Način plaćanja: zakupnina se plaća po ispostavljenom računu mjesečno unatrag do 5. u narednom mjesecu temeljem ispostavljenog računa.

Općina Gornji Kneginec može otkazati ugovor o zakupu i prije isteka roka zakupa sukladno uvjetima utvrđenima u članku 14. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 37/2010 i „Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 8/2011). U slučaju raskida ugovora, zakupnik je u obvezi u roku od 30 dana od raskida ugovora ukloniti kiosk u vlastitom trošku.

Uvjeti natječaja:
1. Na natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske, registrirane za obavljanje poslova promidžbe (reklame i propagande).
2. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za /postavljanje kioska i pokretnih naprava („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 37/2010 i „Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“ broj 8/2011),
- koji ima nepodmiren dug prema Općini Gornji Kneginec po bilo kojoj osnovi.

3. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:
- naziv ponuditelja (ime i prezime odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB),
- ispravu o upisu u odgovarajući registar odnosno suglasnost ili ovlaštenje za obavljanje djelatnosti za koje se zemljište daje u zakup,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- izjava ponuditelja kojom prihvaća uvjete iz natječaja,
- visinu ponuđene zakupnine.

4. Iznos jamčevine utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda na natječaj u korist Općine Gornji Kneginec na žiro-račun IBAN broj HR22 2360000 1812900001, pozivom na broj 68 7722 – OIB.

Ponuditelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg ponuđača. Ponuditelju koji će biti utvrđen kao najpovoljniji ponuđač, jamčevina se zaračunava u početnu cijenu, a ukoliko neopravdano odustane od zakupa gubi pravo na povrat jamčevine.

5. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja i sadrži najviši iznos zakupnine.

6. Ponuditelji su dužni ponudu s prilozima predati u zatvorenoj omotnici, neposredno ili poštom preporučeno, s naznakom:
„Ponuda za natječaj – reklamne površine - NE OTVARATI“
i adresirati na adresu: Općina Gornji Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2/c,
42204 Turčin,
u roku od 7 (sedam) dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima.

Na omotnoci su ponuditelju u obvezi navesti naziv i adresu ponuditelja.

7. Ponuditelji će biti obavješteni o mjestu i vremenu otvaranja ponuda.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

8. Ponuditelji će o izboru najpovoljnije ponude biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana izbora i imaju mogućnost uvida u podnijete ponude. Prigovor na odluku o odabiru najpovoljnije ponude, ponuditelji podnose općinskom načelniku u roku 8 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

9. Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude, općinski načelnik Općine Gornji Kneginec i podnositelj ponude sklopit će ugovor o zakupu.

10. Općinski načelnik zadržava pravo poništiti natječaj bez obveze davanja obrazloženja i za isto ne snosi nikakvu odgovornost.

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.

DATUM OBJAVE U VARAŽDINSKIM VIJESTIMA:

8.5.2018.